Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:
• alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
• niet met anderen zullen delen, tenzij in deze privacyverklaring aangegeven
• zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen aan info@vredehof.nl of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Vredehof Uitvaartverzorging. Vredehof Uitvaartverzorging is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Doeleinden

Persoonsgegevens worden door Vredehof Uitvaartverzorging niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in de databestanden van Vredehof Uitvaartverzorging.

Communicatie

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mailarchief. Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten gedurende 7 jaar worden opgeslagen. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Contactformulieren

De website bevat contactformulieren die u kunt gebruiken voor het stellen van vragen over onze diensten en producten. Hier wordt u gevraagd om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.  Dit kunnen de volgende gegeven zijn: Naam / E-mail adres / Telefoonnummer. De gegevens die u ons met dit formulier verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw vraag of verzoek. Uw vraag of verzoek kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden opgeslagen.

Periodiek “In dienst van het leven”

U kunt zich (op de website) aanmelden voor onze periodiek. U heeft de mogelijkheid om u op ieder moment hiervoor af te melden. U kunt zich bovendien afmelden door u te wenden tot Vredehof Uitvaartverzorging via info@vredehof.nl of u kunt gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.

Derden

Vredehof Uitvaartverzorging verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Onze werknemers, alsmede de derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld zoals bedoeld in het tweede deel van de vorige volzin, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan bewerkers die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten. Deze verplichting leggen wij vast in een door beide partijen ondertekende verwerkersovereenkomst.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw gegevens over het internet te verzenden. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een gecertificeerd datacentrum en de persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Website bezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Cookies

Vredehof Uitvaartverzorging past ‘Google Analytics’ toe om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers gebruik maken van haar website. ‘Google Analytics’ gebruikt cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Deze gegevens (waaronder uw IP-adres) worden verwerkt door Google.

De ‘Google Analytics’ cookies kunt u herkennen aan de naam die begint met ‘__utm’, de bewaartermijn is maximaal 2 jaar. U kunt hier meer lezen over ‘Google Analytics’.
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Bij de inrichting van ‘Google Analytics’ hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:
• Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
• De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
• Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on downloaden van de Google site.
(http://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631)

Meer informatie over Vredehof en Cookies kunt u ook hier nalezen.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd toelichten waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan info@vredehof.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Voor de door ons uitgevoerde werkzaamheden c.q. verwijderingen dan wel de via ons gegeven toegang tot uw gegevens, kunnen wij een vergoeding van de door ons gemaakte kosten in rekening brengen. Een dergelijke vergoeding zal te allen tijde redelijk zijn en zal de wettelijk toegestane bedragen niet overschrijden.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vredehof Uitvaartverzorging
Weth. Beversstraat 104
7743 BN Enschede
Postbus 69
7500 AB Enschede
(088) 1198 200
KvK: 06013216

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 juli 2018 en is een onderdeel van het Privacy Beleid van Vredehof.

Overlijden melden • 24 uur per dag:
088 1198 200

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij staan voor u klaar.

088 1198 200 info@vredehof.nl

Nieuws

Certificaten keurmerken verlengd
20-06-2024 / Wij zijn al enkele jaren de trotse bezitter van…
Lees verder
Uitbreiding rouwvervoer
19-06-2024 / We hebben er lang op moeten wachten, maar hij…
Lees verder

De juiste keuze

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit, maar we ondersteunen die overtuiging graag met een aantal keurmerken die we met trots voeren.